Miljø og samfunnsansvar

Vi arbeider med mennesker, for mennesker. Hvordan vi oppfattes, påvirker også hvordan kunden blir oppfattet. Ingen er noen gang sterkere enn det svakeste ledd, men systematisk oppfølging gjør at vi avdekker og unngår, avdekker og korrigerer de svake ledd.

Derfor har vi fra oppstart gått i front for å sikre en etisk, sosialt og forretningsmessig bærekraftig drift. Resco valgte derfor tidlig å ha tariffavtale og være medlem av NHO Service.

Vi har stått i bresjen for bransjeutvikling som Ren Utvikling. Vi har avvist de lettvinte løsninger, og hele tiden hatt som ambisjon å være det best drevne og mest renhårige selskapet i bransjen. Vi mener vi har lykkes med dette.

Resco er offentlig godkjent renholdsbedrift. Vi stiller likevel mye høyere krav til oss selv.

Vi har sett behovet for også å strekke oss for miljøets skyld, så derfor var det opplagt for oss at vi måtte velge den strengeste objektive miljøstandarden innen vår bransje.

Resco er miljøsertifisert som Svanemerket Renholdsbedrift fra 2011

I Resco er vi stolte av å ha oppfylle kravene til Svanemerking, og i tillegg klart å forbedre vårt miljøresultat år for år etter at vi ble godkjent.

Miljøsertifisering

I februar 2011 ble Resco as Svanemerket renholdsbedrift. Det er hele virksomheten som er sertifisert – inkludert alle kundeoppdragene.

Svanemerket er den høyeste objektive miljømerkingen for renholdsbedrifter og innebærer at både renholdet og produktene er svanemerket. Dette til forskjell fra ISO 14001, som lar deg definere nivået selv, og vil normalt ligge langt under Svanemerke kravene.

Gjennom arbeidet for sertifiseringen er disse områdene målsatt og dokumentert;

 • Bruk og forbruk av kjemikalier i produksjonen
 • Forbruk av avfallssekker og annen plast i produksjonen
 • Miljø og kvalitetsledelse i de daglige rutinene
 • Arbeidsmiljø og etisk forretningsførsel
 • Krav til leverandører om miljødokumentasjon
 • Administrative miljøtiltak
 • Transporttiltak

Kravene som poengberegnes kan deles inn i følgende hovedgrupper;

Renholdteknisk

Krav til at over 80 prosent av alt forbrukt kjemikalie er svanemerket. I tillegg stilles det krav til at produkter som ikke er svanemerket ikke inneholder skadelige virkemidler.

Krav til korrekt kjemiforbruk. Dette måles pr antall kvm renhold pr år mot kjemiforbruk i ml. Det er innført et grundig system for måling og opplæring av dosering av kjemi.

I tillegg stiller dette krav til at «best practice»-metoder for minimering av kjemi brukes, og at utstyr som benyttes tilpasses dette.

 • Måling av plastforbruk, til for eksempel avfallstømming – og maks grense på forbruk.
 • Krav til miljømerket vasking av mopper.
 • Alt måles opp mot årlige rengjorte kvadratmeter i virksomheten.

Administrativt

Krav til full sortering av eget avfall hos bedriften, krav til at vi benytter svanemerkede produkter i vår administrasjon.

Ytterligere poeng tildeles for øvrige miljøtiltak, for eksempel ved bare å benytte svanemerkede leverandører, slik at det oppstår en sammenfallene kjede av miljøeffekter. Dette er igjen delt opp både i produkter og i tjenester, og vi benytter svanemerkede leverandører og produkter så langt det er mulig.

Transport

Krav til minimering av utslipp fra kjøretøy, krav til miljøgodkjenning på biler som brukes. Euro6 skal innføres. Drivstoff forbruk blir målt og poengberegnet etter forbruk pr mil, samt etter forbruk pr renholdsareal pr år. Det stilles skarpe krav til poeng på gjennomsnittlig utslipp.

Resco har blant annet anskaffet tre nullutslipps EL varebiler, for å møte det totale utslippskravet som ligger i svanemerkingen. I tillegg har vi fokus på utslippsprofil på øvrige kjøretøy vi anskaffer.

Det har også blitt gjennomført økokjøringskurs for alle Rescos sjåfører. Dette er kurs basert på NAF økokjøringskurs. Her ble det gjennomgått hvordan man kjører mer miljøvennlig i forhold til drivstofforbruk, samt en kjørestil som gir mindre slitasje på bilene. Les mer om NAF sine kjørekurs her www.naf.no

Grønt Punkt kontrollmedlem

Resco as er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge AS

Resco stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i returordningen for emballasje. Denne ordningen er innført for å sikre at virksomheter som er vederlagspliktige betaler til næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Grønt Punkt Norge har en målsetning å utvikle dagens ordninger slik at det både samfunnsøkonomisk og miljømessig bidrar til et bærekraftig samfunn.

Grønt Punkt Norge (da Materialretur) ble etablert i 1997 for å effektivisere innkrevingen og gi næringslivet et samkjørt rapporteringspunkt. www.grontpunkt.no

Rescos etiske prinsipper

Overholde lovgivningen

Resco overholder alle gjeldene lover og regler og skal være den tryggeste leverandør og arbeidsgiver.

Resco er offentlig godkjent renholdsbedrift.

Bransjemessige spilleregler

Internasjonale spilleregler

 • Resco følger FNs 10 prinsipper for rettigheter for human, arbeid, antikorrupsjon og miljø. UN Global Compact – Ten Principles.

Medarbeidere

 • Resco behandler alle ansatte på en rettferdig og likeverdig måte i samsvar med internasjonalt erklærte menneskerettigheter. (UNGC 1).
 • Resco respekterer alle enkeltpersoners personlige verdighet, privatliv og personlige rettigheter, og godtar ingen diskriminering, skremsler, trakassering eller lovbrudd. (UNGC 6)

Overholdelse av konkurranselovgivningen

 • Resco arbeider for å fremme god forretningsskikk og involverer seg ikke i noen ulovlige eller konkurransebegrensende handelsavtaler.

Forretnings sikkerhet og fortrolighet

 • Resco og de ansatte skal behandle forretningsopplysninger som fortrolige.

Immaterielle rettigheter

 • Resco erkjenner at varemerker og andre immaterielle rettigheter utgjør en betydelig del av de samlede eiendeler, og forplikter seg også til å overholde andres immaterielle rettigheter.

Leverandører

 • Resco oppmuntrer sine forretningspartnere i hele verdikjeden til å overholde Rescos etiske prinsipper.
 • Ingen ansatte hos Resco kan gi eller motta penger eller gaver som kan anses som bestikkelse eller påvirkning, bortsett fra ubetydelige gaver.
 • Resco behandler sine leverandører og partnere på en rettferdig og likeverdig måte. 

Forbrukere

 • Resco selger og markedsfører sine produkter på en etisk måte, uten press.
 • Som ledende aktør i bransjen engasjerer Resco seg i utvikling av nye produkter og tjenester for de beste løsninger i dag og i fremtiden.

Miljøet

 • Resco engasjerer seg for kontinuerlig å forbedre sine produkter, sin virksomhet og sitt produksjonsanlegg for å hindre negative konsekvenser for miljøet og for å optimalisere ressursforbruket. (UNGC 7, 8, 9)

Standarder på arbeidsplassen

 • Resco bidrar til at det investeres i sikkerhet på arbeidsplassen.
 • Resco godtar ikke barnearbeid, noen form for tvunget arbeid eller pliktarbeid, og heller ingen overtredelser av menneskerettighetene. (UNGC 2, 4, 5)
 • Resco respekterer organisasjonsfriheten og ansattes rett til kollektive forhandlinger. (UNGC 3)

Ansvar

 • Alle ansatte hos Resco har ansvar for å følge de etiske prinsippene i sitt daglige arbeid.
 • Ledere har ansvar for å gi informasjon, veiledning og å sikre overholdelse på sine respektive områder.
 • I tilfelle misforståelser eller uklare situasjoner, kan de ansatte alltid ta kontakt med sine overordnede eller med risikostyringsavdelingen eller juridisk avdeling i Resco. 

Kunder

 • Resco behandler sine kunder på en rettferdig og likeverdig måte.
 • Ingen ansatte hos Resco kan gi eller motta penger eller gaver som utgjør mer enn en ubetydelig verdi, som kan anses som bestikkelse eller påvirkning.

Interessekonflikter

 • Det forventes at Resco-ansatte unngår situasjoner som er i strid med eller kan oppfattes å være i strid med hans/hennes personlige og forretningsmessige interesser.
 • Resco-ansatte skal ikke utnytte sin stilling eller informasjon som de har fått tilgang til gjennom sin stilling hos Resco, eller eiendeler som tilhører Resco, til å oppnå urettmessige personlige fordeler.

Antikorrupsjon og forretningsintegritet

 • Resco eller de ansatte verken gir eller mottar noen direkte eller indirekte bestikkelser, eller andre ytelser som kan anses som bestikkelser eller korrupsjon. (UNGC 10)
 • Resco s regnskaper og dokumenter skal være nøyaktige og gi en sannferdig og korrekt beskrivelse av hendelsen.

Samsvar

 • Alle ansatte hos Resco forventes å overholde de etiske prinsippene.
 • Lovbrudd eller avvik vil bli behørig undersøkt og egnede tiltak vil bli truffet.

HMS og kvalitet

Vi etterlever strenge krav til HMS og kvalitet.

Resco har kunder med store krav til HMS-arbeidet. Vi etterlever naturligvis alle lovpålagte krav, men kundenes krav kommer i tillegg – og bidrar til å utvikle oss innen HMS og kvalitet. Spesielt krevende er kunder fra olje og farmasi, som begge har bidratt vesentlig til vår utvikling av HMS arbeidet.

Opplæring medarbeidere

Alle nye medarbeidere gjennomgår Rescos serviceskole – hvor HMS er en vesentlig del av opplæringen. Alle medarbeidere får dermed grundig innføring i temaet, og kan bidra aktivt til å trygge vilkårene for miljø og sikkerhet på arbeidsstedet.

Alle ledende personer og verneombud i Resco innehar et tredagers HMS kurs i regi av NHO Service.

Bedriftshelsetjeneste

Resco har avtale med Stamina Hot om utvikling og kvalitetssikring av HMS-arbeidet, i tillegg til at de er bedriftshelsetjeneste og avholder forskjellige kurs innen temaer som:

 • Ergonomi
 • Førstehjelp
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Holdninger og kommunikasjon
 • Hygiene

Arbeidsmiljøutvalg

Resco har sitt eget arbeidsmiljøutvalg med fire faste årlige møter for verneombud og hovedverneombud.

Internkontrollsystem

Hvert enkelt arbeidsted (kundeoppdrag) blir fortløpende vurdert for hensiktsmessig HMS tiltak. Alle oppdragssteder har sin egen HMS perm, og det utføres årlige vernerunder hvor det kontrolleres og rapporteres om status, utfordringer og handlingsplan. Dette rapporteres til AMU, hvor det gjennomgås og følges opp.

Skaderapportering

Det gjennomføres skaderapportering og påfølgende undersøkelse av alle skader/uhell som forekommer. Det rapporteres til nærmeste overordnede, Daglige leder, hovedverneombud og arbeidstilsynet. Det har vært rapportert 15 hendelser siden 2009. Tre av hendelsene medførte tiltak på arbeidsplassen, som ble rettet i løpet av kort tid. Dette ble utført i samarbeid med kunden, da alle sakene hadde behov for forbedringer på i kundens lokaliteter.